PerfecWorld ภาค 2

คะแนน 3.0
กรุณารอสักครู่...

หลังจากที่สือฮ่าวและมดเขาสวรรค์ได้คัมภีร์อมตมาครอง พวกเขาก็ต้องออกเดินทางไปเข้าร่วมสงครามที่ชายแดนรกร้าง ต้องต่อสู้กับศัตรูต่างมิติและยังต้องป้องกันตระกูลจินและตระกูลหวังลอบแทงข้างหลังอยู่ตลอดเวลา ท้ายที่สุดสือฮ่าวจะสามารถก้าวเข้าสู่อาณาจักรแห่งความเป็นอมตะหรือไม่

 

รายชื่อตอน